Πτυχία γλωσσομάθειας

Πτυχία γλωσσομάθειας Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας

Τα πιο γνωστά πτυχία γλωσσομάθειας στην Αγγλική και στη Γερμανική γλώσσα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ

Αγγλική γλώσσα

Επίπεδο B2 (Καλή γνώση, 30 μόρια)

FCE, University of Cambridge
ECCE, University of Michigan
MSU – CELC, Michigan State University (CEF B2)
NOCN Level 1, ESOL International (B2)
CITY & GUILDS Level 1, ESOL International
LRN Level 1, ESOL International (CEF B2)
TOEIC, Educational Testing Service/Chauncey, με βαθμολογία από 505 έως 780
IELTS, University of Cambridge Local Examinations Syndicate, με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5
ΚΠΓ Αγγλικών B1

Επίπεδο C1 (Πολύ καλή γνώση, 50 μόρια)

CAE, University of Cambridge
ALCE, Hellenic American Union
NOCN Level 2, ESOL International (C1)
CITY & GUILDS LEVEL 2, ESOL International
LRN Level 2, ESOL International (CEF C1)
TOEIC, Educational Testing Service/Chauncey, με βαθμολογία από 785 έως 900
IELTS, University of Cambridge Local Examinations Syndicate, με βαθμολογία από 7 έως 8
ΚΠΓ Αγγλικών Γ1
και άλλα πιστοποιητικά

Επίπεδο C2 (Άριστη γνώση, 70 μόρια)

ECPE, University of Michigan
CPE, University of Cambridge
MSU - CELP, Michigan State University (CEF C2)
NOCN Level 3, ESOL International (C2)
CITY & GUILDS LEVEL 3, ESOL International
LRN Level 2, ESOL International (CEF C2)
IELTS, University of Cambridge Local Examinations Syndicate, με βαθμολογία από 8,5 και πάνω.
ΚΠΓ Αγγλικών Γ2
και άλλα πιστοποιητικά

Γερμανική γλώσσα

Επίπεδο B2 (Καλή γνώση, 30 μόρια)

GOETHE – ZERTIFIKAT Β2, Goethe Ιnstitut 
ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB), Goethe Institut 
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) Β2 MITTELSTUFE DEUTSCH 
ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN, Université de Genève 
ΚΠΓ Γερμανικών Β2
και άλλα πιστοποιητικά

Επίπεδο C1 (Πολύ καλή γνώση, 50 μόρια)

GOETHE – ZERTIFIKAT C1, Goethe Ιnstitut
PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD), Goethe Ιnstitut
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΑNDIGES LEBEN, Université de Genève
ΚΠΓ Γερμανικών Γ1
και άλλα πιστοποιητικά

Επίπεδο C2 (Άριστη γνώση, 70 μόρια)

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), Goethe Ιnstitut
KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), Goethe Ιnstitut
ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP), Goethe Ιnstitut
ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN, Université de Genève
ΚΠΓ Γερμανικών Γ2
και άλλα πιστοποιητικά