Παροχές - Δίδακτρα

Επιπλέον παροχές

Διδακτικό υλικό

Δωρεάν επιπρόσθετο διδακτικό υλικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ενισχυτική διδασκαλία

Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη.

Επιπλέον ώρες διδασκαλίας

Δωρεάν επιπλέον ώρες διδασκαλίας σε μαθητές που δίνουν πτυχίο και χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Εκπτώσεις Διδάκτρων

 • Μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση 10%
  Αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας έχουμε διατηρήσει τα δίδακτρα στα επίπεδα του 2009 προσφέροντας επίσης μια επιπλέον έκπτωση 10%.
 • Δωρεάν φοίτηση τρίτου και τέταρτου παιδιού
  Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προσφέρουμε δωρεάν φοίτηση για το τρίτο και τέταρτο παιδί.
 • Έκπτωση στα δίδακτρα του μικρότερου εκ των δυο παιδιών που φοιτούν ταυτόχρονα στα κέντρα μας.
 • Έκπτωση 6% στα δίδακτρα σε περίπτωση προεξόφλησης
  Έκπτωση 6% στα δίδακτρα εάν αυτά εξοφληθούν από την ημέρα της εγγραφής έως και την 1η Οκτωβρίου.
 • Έκπτωση στα δίδακτρα της δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Έκπτωση στα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
 • Έκπτωση στους φοιτητές και στους ανέργους σπουδαστές.
 • Δυνατότητα πληρωμής διδάκτρων σε 12 μηνιαίες δόσεις
 • Τμήματα pre-Junior με ένα συμβολικό ποσό διδάκτρων.
  Για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας δημοτικού που θέλουν να αποκτήσουν από νωρίς μια επαφή με τις ξένες γλώσσες.
 • Δωρεάν μαθήματα σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις όλων των επιπέδων έως και Β2 (Lower).